Home Inspection

מהם סוגי הבדיקות השונות של הבנייה?

בדיקות בנייה נעשות על מנת לנתח את איכות הבניין, חומריו וביצועו.

ישנם סוגים שונים של בדיקות בנייה הנעשות על מנת לוודא כי כל דרישות הבנייה מתקיימות לפני השלמת הבנייה.

מהו לוח העבודה האופייני של מפקח בניה?

מפקח בניה עובד בלוח זמנים טיפוסי, בדרך כלל 8 שעות ביום.

מפקח בניה הוא עובד הנדסה אזרחית המפקח על הקמת מבנים, סכרים, גשרים ופרויקטים הנדסיים כבדים אחרים.

הם דואגים לכל הלוגיסטיקה הכרוכה בניהול פרויקטים. הם גם מנהלים משאבים ומפקחים על כל העבודות שנעשות באתר כדי להבטיח שהמועדים יעמדו.

מהם ליקויי הבטיחות השכיחים ביותר במבנה?

אחד מליקויי הבטיחות הנפוצים ביותר במבנים קשור לחברים המבניים.

החלקים המבניים עשויים לעתים קרובות מפלדה או בטון, והם נושאים את משקל הבניין. כתוצאה מכך, הכרחי שחברים אלה יהיו עמידים ובעלי כוח מספיק כדי לעמוד בכוחות המופעלים עליהם.

מבני פלדה עשויים להיות חשופים לקורוזיה אם אינם מוגנים כראוי, מה שיוביל למבנה לא בטוח. מבני בטון עלולים גם הם לסבול מסדקים, ולהפוך אותם גם לבטוחים.